Nếu mang tiêu chí chất lượng ra để làm thước đo thì nhất định bạn không