Bạn và dế yêu của mình đã sẵn sàng và chuẩn bị tinh thần để cập