Sẽ có 15 cái tên được giới thiệu, chia làm 3 phần của series bài Tổng hợp