Đừng dại mà uống tăng lực hay cà phê để cày đêm nhé mấy bạn, vừa