Sở h ữu khả năng gây sát thương cực mạnh, Đào Hoa sẽ như hổ thêm