Tiếp tục phần 1 còn dang dở, chúng tôi sẽ giới thiệu hết những  ứng dụng