Là tính năng đầu tiên trong phiên bản Sơn Hà Xã Tắc của Võ Lâm Truyền