Nếu bạn đang còn FA, nếu bạn đang sở hữu một chiếc iPhone hoặc iPad thì