Ngoảnh đi ngoảnh lại liền thấy Tết thiếu nhi lại về, các ông bố bà mẹ