Hiếm có một gMO nào tại Việt Nam mới Alpha Test như Phá Thiên Nhất Kiếm