Tuy thay đổi giảm khá nhiều sức mạnh đối với các tướng trong phiên bản 6.11