Nổi lên như một tanker thiện chiến hơn là một kẻ chống chịu đơn thuần, làm