Truyện điền văn kể về cuộc sống điền viên và chăm sóc ruộng vườn nhà cửa